Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Výrobcovia / značky

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obsah :

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Zákonná úprava a vymedzenie pojmov
 3. Odstúpenie od zmluvy
 4. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia
 5. Platobné podmienky
 6. Dodacie podmienky
 7. Ceny
 8. Zľavy, zľavové kupóny, darčeky
 9. Vyjadrite svoj názor
 10. Elektronická faktúra
 11. Ochrana osobných údajov
 12. Popis produktu
 13. Služba Overené zákazníkmi na portáli Heureka.sk
 14. Záverečné ustanovenia
 15. Vernostný systém Rodivia
 16. Aktualizácie

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.rodivia.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Prevádzkovateľom internetového obchodu : 

JUDr. Ivana Rodáková

Príles 1531/78

Trenčianska Teplá 914 01

 

Mobil : +421 944 509 571

Email : info@rodivia.sk

 

Táto adresa zároveň slúži ako adresa pre odosielanie reklamácii.

 

 1. ZÁKONNÁ ÚPRAVA A VYMEDZENIE POJMOV

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami rodivia.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami rodivia.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení. Ďalej tiež zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Všeobecné obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Výhrada vlastníckeho práva - K prechodu vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho dochádza v momente odovzdania a prevzatia veci (aj v prípade keď bol tovar odovzdaný prepravcovi). Vlastníctvo k veci prejde na kupujúceho až zaplatením kúpnej sumy. Pokiaľ kupujúci neuhradí faktúru, tak sa predávajúci môže dožadovať vrátenia dodaného tovaru spolu so zaplatením vynaložených nákladov.

 

 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Tovar nesmie byť používaný, poškodený alebo inak znížená jeho kvalita.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Odporúčame tovar vhodne zabaliť a uchovať si potvrdenie o jeho odoslaní – za poškodený alebo stratený tovar nepreberáme zodpovednosť.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy : Formulár odstúpenia od zmluvy 3-19

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Kupujúci zároveň berie na vedomie, že na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba zodpovedajúca povahe tovaru. Dátum minimálnej trvanlivosti je uvedený na obale výrobku. Pokiaľ dátum minimálnej trvanlivosti na obale výrobku uvedený nie je, potom je uvedený symbol kelímku, za ktorým nasleduje údaj o dobe (v mesiacoch alebo rokoch), počas ktorej je výrobok po otvorení bezpečný a je možné ho používať. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že s ohľadom na povahu predávaného tovaru (kozmetické produkty) musí byť tovar skladovaný pri teplotách odporúčaných výrobcom.

   Zjednodušene povedané predajca zodpovedá za chyby výrobku, ktorý ma tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

 Postup reklamácie : Reklamáciu je možné uplatniť poštou na adrese spoločnosti uvedenej na začiatku Všeobecných obchodných podmienok. Do obálky vložte :

 • kópiu faktúry, 
 • formulár pre reklamáciu tovaru,
 • náklady spojené so zaslaním reklamovaného výrobku Vám budú v prípade uznania reklamácie vrátené na základe zaslaného potvrdenia. 
 • na obálku uveďte pod odosielateľa slovo : Reklamácia
 • odporúčame tovar vhodne zabaliť a uchovať si potvrdenie o jeho odoslaní – za poškodený alebo stratený tovar nepreberáme zodpovednosť.

Reklamovaný výrobok nie je nutné adresovať konkrétnemu pracovníkovi. Každú reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu zákazníka informujeme.  Reklamačné oddelenie môžete kontaktovať aj emailom na info@rodivia.sk.  

 Formulár pre reklamáciu tovaru nájdete :   REKLAMAČNÝ FORMULÁR

 Nárok na uplatnenie záruky zaniká v následujúcich prípadoch:

 • poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je potrebné riešiť s dopravcom pri prevzatí),
 • neodborným zachádzaním,
 • tovar bol poškodený živlami,
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním.

 

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

V internetovom obchode www.rodivia.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

PLATBA VYŽIADANÍM CEZ PAY PALL EMAIL ALEBO TELEFÓN - na základe Vašej objednávke Vám príde cez email/telefónne číslo informácia s platobnými údajmi. Netreba byť prihlásený v službe PayPall. Stačí kliknúť na link a vykonať bezpečnú platbu. Zároveň tak ako kupujúci získavate vyššiu ochranu. V prípade nevyplatenie sumy do 7 dní, je objednávka stornovaná.

PLATBA NA DOBIERKU NIE JE MOŽNA.

 1. DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Predávajúci expeduje tovar zvyčajne do 7 pracovných dní od prijatia objednávky. Cena dopravy je závislá na hmotnosti balíka, krajine dodania (Slovenská republika, Česká republika) a výšky nákupu takto :

  

 

Zásielka do Českej republiky prostredníctvom Zásilkovna.cz (ceny sú bez 20% DPH) : 

Hodnota nákupu v EUR

Hmotnosť zásielky v kg

Ceny zásielky

0-79 €

0-5 kg

3,50 €

Od 79 €

0-5 kg

0 €

 

   


Zásielka do Slovenskej republiky  prostredníctvom Zásielkovna.sk (ceny sú s 20% DPH) : 

Hodnota nákupu v EUR

Hmotnosť zásielky v kg

Ceny zásielky

0-50 €

0-3 kg

2,50 €

Od 50 €

3-5 kg

0 €

 

   

 


Zásielka na odberné miesto - Prešov -  TRIM Studio  (balíčky sa odosielajú jedenkrát do týždňa,a to vždy v pondelok) (ceny sú vrátane 20% DPH)

Hodnota nákupu v EUR Hmotnosť zásielky v kg Ceny zásielky
0 - 50€ 0 - 3 kg 2,50€ 
Od 50€ 0 - 3 kg 0 €
     

 

 

Zároveň si prevádzkovateľ vyhradzuje toto právo : ak zákazník, ktorý si tovar objedná na dobierku, si tovar neprevezme a ani nebude informovať prevádzkovateľa o vážnych dôvodoch, prečo nebolo možno balík prevziať a zaplatiť, platí n asledujúce. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo buď zákazníka odmietnuť vybavenie ďalšej zásielky alebo opätovne preposlanie pôvodnej zásielky, alebo žiadať platbu za zásielku vopred vrátane predošlých nákladov spojených s nevyzdvihnutím, a teda kým prevádzkovateľ neobrdží platbu za zásielku, zásielku zákazníkovi neodošle.

 

ZĽAVA NA POŠTOVNÉ : v prípade prebiehajúcich akcii je možná na základe konfigurácie pravidiel pre zľavu na poštovné a je možné ju uplatniť iba u jednodtlivocv, ktorým je ponúknutá. Na zľavu na poštovné si nie je možné nárokovať. 

  

 1. CENY

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

 

 1. ZĽAVY, ZĽAVOVÉ KUPÓNY, DARČEKY

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písomnej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.

V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

Darček k nákupu, na ktorý má podľa platnej akcie zákazník právo, je možné zameniť alebo zrušiť, ak predávajúci nemôže zabezpečiť jeho dodanie s objednávkou.

 

 1. VYJADRITE SVOJ NÁZOR

V priebehu nasledujúcich 30 dní Vám môže byť zaslaný hodnotiaci dotazník Heureka.sk a Pricemania.sk, či dotazník stránky rodivia.sk.. Môžete sa tak podeliť o svoje skúsenosti s nákupom a tovarom s ostatnými. Budeme veľmi radi, ak dotazník vyplníte.

 

 1. ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA

Doklad o zaplatení objednávky je pre zákazníka vystavený formou elektronickej faktúry. Túto si môže kedykoľvek stiahnuť z odkazu v e-mailovom potvrdení o expedícii balíka. Elektronickú faktúru je možné si stiahnuť v klientskom účte či si ju vyžiadať prostredníctvom e-mailovej adresy info@rodivia.sk

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky informácie o podmienkach ochrany osobných údajov podľa nového nariadenia GDPR sú k dispozícii na: https://www.rodivia.sk/gdpr

Všetky údaje našich zákazníkov od 24.10.2019 - 10.8.2019 sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Tieto dáta uchovávame na serveroch spoločnosti Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 28935675, DIČ: CZ28935675, Spisová značka: C 154209, registrový súd v Prahe.

Všetky údaje od 9.7.2019 sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Tieto dáta uchovávame na serveroch spoločnosti Atomer.sk, prevádzkovateľom ktorého je All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 36 654 965, DIČ: 2022222873, IČ DPH: SK2022222873, kontakt dostupný v pracovné dni medzi 8-16:00h je 0948 693 014.

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a nebudeme ich ďalej spracovávať.

 

Možnosti odhlásenia zo zasielania novinkových emailov (odstránenie adresy z databázy):

 1. v každej emailovej správe nájdete odkaz "zrušiť zasielanie newsletterov", po kliknutí na tento odkaz a potvrdení bude váš email vyradený z databázy
 2. v nastavení svojho účtu môžete zrušiť zasielanie novinkových emailov
 3. pošlite žiadosť na email info@rodivia.sk a váš email bude vyradený z databázy

 

Možnosti odstránenia osobných údajov :

 • v prípade, že máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese info@rodivia.sk  s touto žiadosťou. Bezodkladne odstránime všetky osobné či citlivé údaje.

 

 1. POPIS PRODUKTU

 

Popisy produktov sú preberané priamo od výrobcovm resp. výhradných distribútorov. Prípadne pridávame parafrázované znenie či preklad tak, aby bol popis čo najbližšie k originálu. Naše postrehy a skúsenosti, ktoré s výrobkami postupne získavame našim osobným skúšaním, postupne pripájame do popisu produktov pod oficiálny popis. Taktieť výrobky, ktoré sme vyskúšali, pasujú s ich opisom a môžeme ich teda odporučiť, sú označené aj pečaťou Approved by Rodivia.


13. SLUŽBA OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI NA PORTÁLI HEUREKA.SK

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.


14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 1.1.2017, staršie obchodné podmienky internetového obchodu www.rodivia.sk (do 10.8.2019) a www.rodivia.com (od 1.7.2019) si kupujúci môže vyžiadať emailom.


15. Vernostný systém Rodivia

 

ako naše poďakovanie pre zákazníkov bol vytvorený Vernostný program Rodivia, kde si sami určíte, čo bude Vašou odmenou.

Ako získavam body? Body sa získavajú za zaplatený nákup a body je možné využiť pri ďalšom nákupe. 

Koľko bodov dostanem za 1 Euro? Presne 1 bod. 

 

Bonusové body :

 • 10 bodov pri registrácii
 • 5 bodov za recenziu produktu
 • 5 bodov za fotku, kde je Vami zakúpený produkt uverejnenú na našich sociálnych sieťach
 • a ďalšie body za rôzne súťaže, či extra body pri kúpe vybraných výrobkov.

 

Akú hodnotu má 1 bod? Presne 0,10 Eur.

 

Príklad : za nákup v hodnote 10Eur získate 10 bodov. Týchto 10 bodov má hodnotu 1 Euro.

 

 

E-shop Rodivia si vyhradzuje právo odobrať body, zrušiť vernostný systém alebo neuznať nazbierané body, ak dôjde k zneužitiu bodového systému.

E-shop Rodivia vyhlasuje, že na vernostný body neexistuje právny nárok zo strány zákazníka obdobne ako pri výhre.16. AKTUALIZÁCIE

 • 24.10.2017 zmena ceny dopravy DPD, doplnenie dopravy Zasielkovna.cz
 • 9.7.2019 doplnenie Vernostného programu Rodivia
 • 9.7.2019 ochrana osobných údajov na Atomer.sk
 • 9.7.2019 doplnenie o www.rodivia.com
 • 18.9.2019 úprava cien pre DPD a doplnenie možnosti vyzdvihnutia objednávky v sídle Rodivia, Dubncia nad Váhom

 

Copyright 2019 - 2020 © RODIVIA.com